RÄTTSOMRÅDEN - Fri juridisk rådgivning per telefon, fastighetsrätt, familjerätt, äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, kostnadsfri juridisk rådgivning

Ring även kvällstid!
Go to content
RÄTTSOMRÅDEN
Du är välkommen att ringa på 08-20 41 00
VERKSAMHET INOM OLIKA RÄTTSOMRÅDEN

Nedan finner Du en beskrivning av olika rättsområden med länkar till lagstiftning
FAMILJERÄTT

Familjerätten omfattar bl a lagstiftning om äktenskapsskillnad, vårdnad och umgesrätt om barn, underhåll och underhållsstöd till barn, bodelning inom äktenskapet, bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, äktenskapsförord avseende enskild egendom eller giftorättsgods, upprättande av testamente med olika typer av förordnanden mm. Ett exempel på vanligt fel inom familjerätten är att bodelningsavtal inte upprättas efter äktenskapsskillnad. Makarna har en redovisningsplikt över det giftorätts som fanns vid tiden för brytdatum. Efter några år kan det dock vara svårt att rekonstruera de ekonomiska förhållandena. Dessutom kan värdet på egendomen som omfattas av bodelningen väsentligt ha ändrats. Länk till Äktenskapsbalk i fulltext.Fastställda underhåll genom avtal eller dom överensstämmer ofta inte med gällande normer, det finns då möjlighet till jämkning. Det gäller även att skilja på underhållsstöd, se Lag om underhållsstöd , och underhåll. Länk till Föräldrabalk i fulltext. Försäkringskassan har interaktiv beräkning för underhåll, se länkt till Försäkringskassans kalkylberäkning
FASTIGHETSRÄTT

Köp och försäljning av den egna bostaden är många gånger den största affär en familj gör. Det kan därför vara lämpligt ta hjälp av en jurist för att gå igenom lagstiftningen avseende t ex dolda fel., rättigheter och skyldigheter med anledning av förvärv och försäljning av fast egenom. Rättsskydd förmedlas genom fastighetens rättsskyddsförsäkring. Försäkringen täcker i regel även kostnaden för tekniskt biträde som juristen anlitar för styrkande av olika fel och brister eller det omvända förhållandet vid tvist. Ett av de vanligaste felen inom fastighetsrätten är att köparna inte tar sig tid att undersöka fastigheten ordentligt innan köp och inte fullgör sin undersökningsplikt. Ett av säljarnas vanligaste fel är förmodligen att de underlåter att informera köparen om fel och brister de känt till. Det är förhållandevis vanligt att vag information i sista stund skrivs in in i frågeslistan som bifogas köpekontraktet. Säljaren gör sedan gällande att denne uppfyllt sing upplysningsskyldighet och att dessutom att köpren haft en utvidgad undersökningsplikt. Länk till Jordabalk.

VÅRDNADSMÅL

Mål om vårdnad, boende och umgänge om barn handläggs av domstol. Inom ramen för processen kan det förordnas om medling och samarbetssamtal. Under  målet handläggnng kan interimisktiska yrkanden framställas. För det fall att tvisten ej har samband med separation kan det vara möjligt att använda rättsskyddet i hemförsäkringen. I regel brukar domstolen förordna om en vårdnadsutredning innan målet sätts ut till en huvudförhandling för slutligt avgörande. Innan en stämning anhänggigörs vid tingsrätten bör parterna först  hemställa om samarbetssamtal vd Familjerätten. En Rättegång för vara den sista möjligheten för att komma till rätta med de probem som föranletts av tvistigheterna mellan föräldrarba till barn. När det förligger psykiskt ohhälsa och missbruksproblem hos ena parten kan det föranleda omedelbara åtgårder genom anstökan om stämning.
För det fall att tvisten ej har samband med separation kan det vara möjligt att använda rättsskyddet i hemförsäkringen. För det rättsskydd inte kan användas kan eventuellt rättshjälp nyttjas.

AVTAL OCH KÖPRÄTT

Avtal och köprätt för Ditt företag och Din familj. Detta rättsområde är naturligtvis omfattande.Vi hjälper Dig bl a med de vanligaste branschavtalen. Dessutom samarbetar vi med andra jurister med kompetens inom olika rättsområden. Ett exempel på vanligt fel inom köprätten är att reklamation ej sker tillräckligt snabbt vid upptäckt av fel och brister i levererade varor. Länk till Köplag i fulltext. Se även Lag(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


ARVSRÄTT

Bouppteckningar- Ärvdabalkens regler avseende
bl. a. upprättande av bouppteckningar är ofta mer komplicerade än många klienter anar. Detta kan
t. ex. bero på att regler om efterarv måste tillämpas. Ett annat vanligt fel är att bodelningar och arvskiften inte förrättas, vilka ofta för med sig problem av olika slag. Det är viktigt att testamenten utformas på ett formellt korrrekt sätt. Länk till Ärvdabalk i fulltext


BOLAGSRÄTT

Som företagare är det viktigt att med jämna mellanrum gå igenom kompanjonavtal, bolagsordning, försäkringar, testamente mm. P g a att rättsområdet ofta är integrerat med skatterätt och familjerätt kan en jurist vara till hjälp för att klienten skall få en översikt av de problem som kan vara för handen och till hjälp för att utforma eller uppdatera avtalen. Se länk till Aktiebolagslag.


SEILITZ JURIDISKA BYRÅ
LEGAL SOLVING PROBLEM


Drottninggatan 86, 1 tr. 111 36 Stockholm,
08-20 41 00
Adress:
Drottninggatan 86, 1 tr
111 36 Stockholm
Telefon:
08-20 41 00
070-691 61 01

SEILITZ
JURIDISKA BYRÅ
 
Back to content