Hem Verksamhet Juridiska länkar m.m Kontakt, GPDR

Fri Juridisk rådgivning

Du kan alltid ringa och kostnadsfritt ställa frågor om Dina juridiska problem. Det går även bra att ringa kvällstid.

Rättshjälp

Du får hjälp med att ansöka om rättshjälp om förutsättningar finns för att få detta beviljat.

Rättsskydd

Jag tar kontakt med Ditt försäkringsbolag och hjälper Dig med ansökan om rättsskydd.

Verksamhetsområden

Här kommer en genomgång av olika verksamhetsområden med länkar till lagstiftning. Juristbyrån biträder småföretagare och privatpersoner. Det går bra att kontakta byrån för kostnadsfri rådgivning för att ringa in eventuella juridiska problem på tel 08-20 41 00.

Familjerätt

Familjerätten omfattar bl a lagstiftning om äktenskapsskillnad, vårdnad och umgesrätt om barn, underhåll och underhållsstöd till barn, bodelning inom äktenskapet, bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, äktenskapsförord avseende enskild egendom eller giftorättsgods, upprättande av testamente med olika typer av förordnanden mm. Ett exempel på vanligt fel inom familjerätten är att bodelningsavtal inte upprättas efter äktenskapsskillnad. Makarna har en redovisningsplikt över det giftorätts som fanns vid tiden för brytdatum. Efter några år kan det dock vara svårt att rekonstruera de ekonomiska förhållandena. Dessutom kan värdet på egendomen som omfattas av bodelningen väsentligt ha ändrats. Länk till Äktenskapsbalk i fulltext.Fastställda underhåll genom avtal eller dom överensstämmer ofta inte med gällande normer, det finns då möjlighet till jämkning. Det gäller även att skilja på underhållsstöd, se Lag om underhållsstöd , och underhåll. Länk till Föräldrabalk i fulltext..

Avtal och köprätt

Avtal och köprätt för Ditt företag och Din familj. Detta rättsområde är naturligtvis omfattande.Vi hjälper Dig bl a med de vanligaste branschavtalen. Dessutom samarbetar vi med andra jurister med kompetens inom olika rättsområden. Ett exempel på vanligt fel inom köprätten är att reklamation ej sker tillräckligt snabbt vid upptäckt av fel och brister i levererade varor. Länk till Köplag i fulltext. Se även Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Skatterätt

Skatterätt är ofta integrerat med andra rättsområden. Därför är detta rättsområde oerhört viktigt. Som exempel kan nämnas familjerätt och bolagsrätt. Det är viktigt att juristen som är Dig behjäplig i olika juridiska ärenden kan ge en översikt över både de civilrättsliga och skatterättsliga verkningarna, se Skatteverkets sida med information om skatter, skatteberäkning, deklarationsblanketter, internationella dubbelbeskattningsavtal mm.

 

Fastighetsrätt

Köp och försäljning av den egna bostaden är många gånger den största affär en familj gör. Det kan därför vara lämpligt ta hjälp av en jurist för att gå igenom lagstiftningen avseende t ex dolda fel., rättigheter och skyldigheter med anledning av förvärv och försäljning av fast egenom. Rättsskydd förmedlas genom fastighetens rättsskyddsförsäkring. Försäkringen täcker i regel även kostnaden för tekniskt biträde som juristen anlitar för styrkande av olika fel och brister eller det omvända förhållandet vid tvist. Ett av de vanligaste felen inom fastighetsrätten är att köparna inte tar sig tid att undersöka fastigheten ordentligt innan köp och inte fullgör sin undersökningsplikt. Ett av säljarnas vanligaste fel är förmodligen att de underlåter att informera köparen om fel och brister de känt till. Länk till Jordabalk..

Bolagsrätt

Som företagare är det viktigt att med jämna mellanrum gå igenom kompanjonavtal, bolagsordning, försäkringar, testamente mm. P g a att rättsområdet ofta är integrerat med skatterätt och familjerätt kan en jurist vara till hjälp för att klienten skall få en översikt av de problem som kan vara för handen och till hjälp för att utforma eller uppdatera avtalen. Se länk till Aktiebolagslag.

Arvsrätt

Bouppteckningar- Ärvdabalkens regler avseende bl a upprättande av bouppteckningar är ofta mer komplicerade än många klienter anar. Detta kan t ex bero på att regler om efterarv måste tillämpas. Ett annat vanligt fel är att bodelningar och arvskiften inte förrättas, vilka ofta för med sig problem av olika slag. Länk till Ärvdabalk i fulltext.

Upphovsrätt

Den snabba tekniska utecklingen gör att företagare allt oftare ställs inför olika upphovsrättsliga spörsmål. Nya upphovsrättsliga problem uppstår i samband med Internets utveckling. Länk till Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Avtal och köprätt för Ditt företag och Din familj. Detta rättsområde är naturligtvis omfattande.Vi hjälper Dig bl a med de vanligaste branschavtalen. Dessutom samarbetar vi med andra jurister med kompetens inom olika rättsområden.

Nyhetsflöde

2019-08-21 Ny litteratur

Förvaltningslagen - En kommentar, Kristina Ahlström, Karnov Group.

2019-08-01 Ny litteratur

Marknadsföringslagen En kommentar av Marianne

 Levin Karnov Group.

 

2018-12-05 Nya juridiska länkar

De juridiska länkarna har kmpletterats med interaktiv beräkning av underhåll till barn.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här