Hem Verksamhet Juridiska länkar m.m Kontakt, GPDR

Fri Juridisk rådgivning

Du kan alltid ringa och kostnadsfritt ställa frågor om Dina juridiska problem. Det går även bra att ringa kvällstid.

Rättshjälp

Du får hjälp med att ansöka om rättshjälp om förutsättningar finns för att få detta beviljat.

Rättsskydd

Jag tar kontakt med Ditt försäkringsbolag och hjälper Dig med ansökan om rättsskydd.

Kontakt 

Juristbyrån är belägen på Birger Jarlsgatan 41A i Stockholm. Tel 08-20 41 00 .E:mail:per@seilitz.se

Juristbyrån

Jurist Per Seilitz har varit verksam sedan 1983 inom fastighetsrätt, familjerätt m.m och handlagt ett stort antal rättegångar. Han har varit verksam i den allmänna debatten och skrivit artiklar i bl.a. Computer Sweden, Dagens Industri och ledande facktidskrifter. Per Seilitz har även varit verksam som kursledare i ämnet juridiska databaser  för domare, åklagare och praktiserande jurister. Han har anlitats som föredragshållare av bl.a Thomson Förlag, Norstedts Juridik, Sema Group, Runö Folkhögskola och Rotary. Han har varit med i reportage i Teknikens Värld och Tidningen Trafikmagasinet m. fl. En viktig del av verksamheten har varit den fria juridiska rådgivningen som innebär att det alltid finns möjlighet att ringa och ställa juridiska frågor kostnadsfritt. Det går även bra att ta kontakt genom Skype.

GPDR

Den nya personuppgiftslagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Detta betyder att din personliga integritet och dina rättigheter stärks. Den nya dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och branscher som hanterar personlig eller känslig information om sina anställda, kunder, klienter mm.Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till mig men utan att det sker kan jag inte åta mig ett uppdrag eftersom jag inte kan genomföra nödvändig jävskontroll. Jag behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- kontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att kunna dokumentera, administrera och fullgöra avtal med dig och för att kunna uppfylla mina skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Jag kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan juristbyrån och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar mig för uppdragets utförande och och god juristsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Juristbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Jag kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter.

 

 

Per Seilitz

394B0040.png

Nyhetsflöde

2019-08-21 Ny litteratur

Förvaltningslagen - En kommentar, Kristina Ahlström, Karnov Group.

2019-08-01 Ny litteratur

Marknadsföringslagen En kommentar av Marianne

 Levin Karnov Group.

 

2018-12-05 Nya juridiska länkar

De juridiska länkarna har kmpletterats med interaktiv beräkning av underhåll till barn.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här